REGULAMIN PROGRAMU „RZETELNY-BIZNES.PL”

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Banerze programu – należy przez to rozumieć baner informacyjny w określonej formie, kształcie i wymiarach informujący o uczestnictwie w Programie, służący do wykorzystania na stronie internetowej uczestnika lub do umieszczania w dokumentach

Certyfikacie – należy przez to rozumieć certyfikat „Rzetelny-Biznes.pl” wydawany przez Organizatora Uczestnikowi, który zgłosi chęć udziału w programie oraz spełni jego wymagania, w szczególności w zakresie wywiązywania się przez z niego ze zobowiązań wobec kontrahentów.

Organizatorze – należy przez to rozumieć fundację działającą pod nazwą: FundacjaPomagamy.pl

Opłacie – należy przez to rozumieć opłatę uiszczaną przez Uczestnika Programu na rzecz Organizatora w związku z uczestnictwem w programie, określoną na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Umowy.

Programie – należy przez to rozumieć Program „Rzetelny-Biznes.pl” służący do gromadzenia i ujawniania informacji pozytywnych o podmiotach gospodarczych, które rzetelnie i terminowo wykonują wszelkie zobowiązania wobec swoich kontrahentów oraz działają na rzecz transparentności prowadzenia działalności gospodarczej i biznesu, i ich promocji;

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;

Rejestr Uczestników – należy przez to rozumieć rejestr podmiotów uczestniczących w programie.

Uczestniku programu – należy przez to rozumieć podmiot określony w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu

Umowie – należy przez to rozumieć Umowę zawartą pomiędzy Organizatorem oraz uczestnikiem, w oparciu o niniejszy regulamin, regulującą prawa i obowiązki stron w związku z uczestnictwem w Programie;

o ile z brzmienia kontekstu, w którym określenie zostało użyte wynika w wprost inaczej.

§ 2 ORGANIZATOR

Organizatorem Programu jest Fundacja działająca pod nazwą: FundacjaPomagamy.pl z siedzibą Lublinie, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, zs. w Świdniku VI Wydział KRS pod numerem 0000734339, NIP: 9462681594, REGON: 380522681.

§ 3 CEL PROGRAMU

Celem Programu jest:

Promocja przedsiębiorców, którzy rzetelnie i terminowo spełniają swoje zobowiązania w stosunku do kontrahentów i Skarbu Państwa;

Promowanie przestrzegania zasad etycznych w biznesie;

Promowanie przestrzegania praw konsumentów;

Wspieranie uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez budowanie ich pozytywnego wizerunku na rynku oraz wśród kontrahentów;

§ 4 UCZESTNICY PROGRAMU

Uczestnikiem może być prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.

Do uczestnictwa w Programie może zgłosić się podmiot określony w § 1 który:

Prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą;

Przestrzega wartości etycznych i uczciwości w biznesie

Zachowuje najwyższe standardy obsługi klienta, w szczególności w zakresie praw konsumenta

Terminowo reguluje sobie zobowiązania wobec Skarbu Państwa i kontrahentów;

Warunkiem uczestnictwa w programie jest dokonanie przez Organizatora pozytywnej certyfikacji uczestnika oraz uiszczenie przez Uczestnika stosownej opłaty.

§ 5 CERTYFIKACJA

Organizator przed zawarciem umowy dokona certyfikacji Uczestnika.

Sprawdzeniu poddane zostaną w szczególności:

Złożone przez Uczestnika oświadczenia i zaświadczenia dot. spełniania wymogów programu;

Informacje dot. Uczestnika umieszczone w ogólnodostępnych rejestrach

Opinie umieszczone w sieci Internet

Po zebraniu wszelkich niezbędnych informacji nt. Uczestnika, Organizator niezwłocznie dokona ich oceny pod kątem zgodności z celami programu.

Pozytywny wynik procesu certyfikacji zostanie przesłany Uczestnikowi w formie papierowej lub elektronicznej oraz zostanie ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej www.rzetelny-biznes.pl.

Umowa o uczestnictwo w programie zostaje zawarta z chwilą uzyskania pozytywnego wyniku certyfikacji oraz uiszczenia przez Uczestnika opłaty z tytułu uczestnictwa w programie.

W wypadku uzyskania przez Uczestnika negatywnej oceny z procesu Certyfikacji nie może się on ubiegać o ponowne przystąpienie do programu przed upływem 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku procesu certyfikacji.

§ 6 REJESTR UCZESTNIKÓW

Organizator tworzy i prowadzi rejestr Uczestników Programu na zasadach wskazanych poniżej

Rejestr jest jawny. Zebrane dane dostępne są pod adresem www.rzetelny-biznes.pl

Dostęp do rejestru możliwy jest również poprzez Baner znajdujący się na stronie www Uczestnika, stanowiący odnośnik do właściwego zapisu w rejestrze.

Zgoda na ujawnienie danych w zebranym rejestrze jest dobrowolna

Organizator ujawnia w rejestrze następujące dane:

Firma i nazwa handlowa Uczestnika

NIP Uczestnika

Data dołączenia do Programu

Dane adresowe i teleadresowe Uczestnika

Poza określonymi wyżej danymi Uczestnik ma prawo do umieszczenia w rejestrze samodzielnie sporządzonego opisu przedsiębiorstwa. Opis sporządzony musi być w języku polskim i zawierać nie więcej niż 250 słów.

Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość ujawnionych w rejestrze danych dotyczących jego przedsiębiorstwa.

Organizator zastrzega prawo do nieprzyjęcia sporządzonego przez Uczestnika opisu przedsiębiorstwa.

§ 7 KONTROLA ZGODNOŚCI

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania bez wcześniejszego uprzedzenia kontroli zgodności Uczestnika z warunkami programu.

Kontrola może być wszczęta:

Samodzielnie przez Organizatora

Na wniosek innego podmiotu

Organizator w wypadku powzięcia informacji o prowadzaniu przez Uczestnika działań niezgodnych z warunkami uczestnictwa w Programie i jego celowi dokona kontroli zgodności jego działań.

W celu dokonania kontroli Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia na żądanie Organizatora wszelkich dokumentów i zaświadczeń potwierdzających zgodność jego działania z celami i zasadami programu oraz spełnianiem wymagań określonych niniejszym Regulaminem.

W wypadku dokonania przez podmiot trzeci zawiadomienia o niespełnianiu przez Uczestnika wymagań określonych niniejszym Regulaminem bądź podejmowania działań sprzecznych z celem Programu, Organizator dokona kontroli w sposób określony w § 7 ust. 3 i 4.

W wypadku dokonania przez podmiot trzeci zawiadomienia o niespełnianiu przez uczestnika wymagań określonych niniejszym Regulaminem bądź podejmowania działań sprzecznych z celem pogromu, Organizator zawiadomi uczestnika do taki zgłoszeniu, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

W wypadku określonym powyżej Organizator wyznaczy Uczestnikowi termin do ustosunkowania się do treści zawiadomienia. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy nie miesiąc.

W wypadku ustalenia w czasie czynności kontrolnych, iż Uczestnik nie spełnia wymagań Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celem Programu Organizator wyznaczy Mu termin do usunięcia przeszkód do uczestnictwa w Programie.

W wypadku nieusunięcia wskazanych przeszkód w wyznaczonym terminie, umowa o uczestnictwo w Programie ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.

W wypadku określonym powyżej Uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora kare umowną w wysokości trzykrotności opłaty rocznej za uczestnictwo w programie.

§ 8 UMOWA i OPŁATA

Z chwilą otrzymania pozytywnego wyniku certyfikacji Uczestnik zobowiązany jest do dokonania na rzecz Organizatora opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.Rzetelny-Biznes.pl

Opłata uiszczana jest stosownie do okresu uczestnictwa w programie Rzetelny-Biznes, jaki został wybrany przez Uczestnika. Uczestnik może przystąpić do programu Rzetelny-Biznes na okres: 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

Umowa o uczestnictwo w Programie może zostać przedłużona na kolejny okres. W takiej sytuacji umowa zostaje zawarta z chwilą uiszczenia przez uczestnika opłaty na kolejny wybrany okres.

Uważa, się, iż Umowa o przystąpienie do programu zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Organizatora.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Istnieje możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.

§ 9 KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FundacjaPomagamy.pl z siedzibą przy ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin, NIP: 9462681594, REGON: 380522681, KRS: 0000734339.

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolna zgoda wyrażona w oparciu o art. 6.1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji Pana/Pani zgłoszenia.

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Uczestnikowi uprawnień, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: certyfikat@rzetelny-biznes.pl

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy oraz na podstawie niniejszego regulaminu.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji niniejszej umowy i członkostwa w Programie.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących powstać w oparciu o niniejszą umowę

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest Dobrowolne. Jest ono obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnik przystępując do programu akceptuje w pełni postanowienia regulaminu.

Uznaje się, iż momentem przystąpienia do programu jest data zawarcia umowy między Stronami.

Program zostaje powołany na czas nieokreślony.

Podmioty trzecie w każdej chwili mogą zgłaszać zastrzeżenia dot. Uczestników Programu.

Zastrzeżenia określone powyżej złożone powinny zostać na piśmie lub za pośrednictwem adresu e-mail

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.rzetelny-biznes.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku dostosowywania jego treści do zmieniających się przepisów prawa oraz lub w związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności lub usług.

W przypadku zmiany Regulaminu:

Organizator poinformuje Uczestnika Programu za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w regulaminie,

Organizator umieści informacje o zmianie na stronach internetowych www.rzetelny-biznes.pl oraz umieści ujednolicony tekst Regulaminu na ww. stronach.

Uczestnik Programu uprawniony jest do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni licząc od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia zmian w regulaminie. Brak reakcji ze strony Uczestnika Programu w ww. terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.

Uczestnik Programu nie może, bez uprzedniej zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.

Uczestnik zobowiązany jest do informowania Organizatora o wszelkich zmianach danych rejestrowych przedsiębiorstwa, szczególnie zmianach nazwy, formy prawnej działalności oraz danych teleadresowych.

W wypadku wykluczenia Uczestnika z programu z jakichkolwiek powodów określonych w niniejszym Regulaminie, nie może on się ubiegać o ponowny udział przed upływem 6 miesięcy od dnia wykluczenia.

W wypadku, gdyby którykolwiek z zapisów regulaminu okazał się sprzeczny z obowiązującym prawem, nie uchybia to ważności pozostałych jego zapisów.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.